Exekútorský úrad Zvolen, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/53 33 103, fax : 045/53 33 275; e-mail: office@cimermanova.sk
IČ DPH : SK1043761114, IČO: 37 816 993, Krajská správa ŠÚ SR v Banskej Bystrici
Rozhodnutie MS SR o vymenovaní za súdneho exekútora č.11147/2000-410, zo dňa 5.5.2000
 

Odkazy na súdne poplatky v exekučnom konaní:

Vznik poplatkovej povinnosti

Výška poplatkov v exekučnom konaní

Zákon 71/1992 Zb.


(o súdnych poplatkoch)
Autor: Slovenská národná rada
Platnosť od: 17.3.1992
Účinnosť od: 1.6.2010
Účinnosť do: 31.12.2011

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 19/1992 strana 474

PREDPIS JE NADRADENÝ:
oznámenie o vydaní predpisu -
oznámenie o vydaní predpisu -

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
89/1993 Z.z.
150/1993 Z.z.
85/1994 Z.z.
232/1995 Z.z.
12/1998 Z.z.
457/2000 Z.z.
162/2001 Z.z.
418/2002 Z.z.
531/2003 Z.z.
215/2004 Z.z.
382/2004 Z.z.
420/2004 Z.z.
432/2004 Z.z.
341/2005 Z.z.
621/2005 Z.z.
24/2007 Z.z.
273/2007 Z.z.
330/2007 Z.z.
511/2007 Z.z.
264/2008 Z.z.
465/2008 Z.z.
71/2009 Z.z.
503/2009 Z.z.
136/2010 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
140/1984 Zb.
142/1984 Zb.
78/1958 Zb.
pre územie SR;OBLASŤ: Finančné právo

 

 

71/1992 Zb.


 

ZÁKON

 


 

 

Slovenskej národnej rady


 
z 28. januára 1991


 

o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestovZmena:89/1993 Z. z. s účinnosťou od 29.apríla 1993
Zmena:150/1993 Z. z. s účinnosťou od 16.júla 1993
Zmena:85/1994 Z. z. s účinnosťou od 15.apríla 1994
Zmena:232/1995 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 1995
Zmena:12/1998 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 1998
Zmena:457/2000 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2001
Zmena:162/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2001
Zmena:418/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena:531/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:215/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:382/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2004
Zmena:420/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2004
Zmena:432/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2004
Zmena:341/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2005
Zmena:621/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:273/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007
Zmena:24/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2007
Zmena:330/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:511/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:264/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
Zmena:465/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2009
Zmena:71/2009 Z. z. s účinnosťou od 5. marca 2009
Zmena:503/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2010
Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1. júna 2010

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

 
§ 1
Predmet súdnych poplatkov

(1) Súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

(2) Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je to v sadzobníku výslovne uvedené.

 
§ 2
Poplatníci

(1) Poplatníkom je:
a) navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b) účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní, 1)
c) obaja účastníci v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jeden z nich podľa rozhodnutia súdu,
d) dlžník v konkurznom alebo vyrovnacom konaní,
e) dedič v konaní o dedičstve.
f) oprávnený v konaní o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi1a).

(2) Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi.

(3) Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho spoločne a nerozdielne.

(4) V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatníkom je tiež ten, kto podal opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu a v konaní nebol úspešný.

 
§ 3
Príslušnosť

Poplatky vyberajú:
a) súdy, 2)
b) orgány štátnej správy súdov, 3)
c) orgány prokuratúry,
d) obvodné úrady, ktoré plnia úlohy jednotného kontaktného miesta3a) (ďalej len "jednotné kontaktné miesto"), ak sa poplatkový úkon vykonáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

 
§ 4
Oslobodenie od poplatku

(1) Od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach
a) opatrovníckych, starostlivosti o maloleté deti, osvojenia a povolenia uzavrieť manželstvo,
b) spôsobilosti na právne úkony,
c) zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci3b) a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu3c) a poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d) výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, z peňažných trestov, pokút a trov konania vymáhaných štátom,
e) plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
f) opravy chýb a odstránenia nedostatkov v zoznamoch voličov,
g) vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
h) vyslovenia prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti,
i) nečinnosti orgánu verejnej správy,
j) ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.
k) náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

(2) Od poplatku sú oslobodení:
a) Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, 3aa) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa.
b) obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c) nadácie a charitatívne, humanitárne, ekologické organizácie a združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov,
d) navrhovateľ v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,
e) navrhovateľ v konaní o určenie výživného, ako aj v konaní o jeho zvýšení,
f) nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom,
g) prokurátor v konaní začatom na jeho návrh a v konaní, do ktorého vstúpil,
h) maloleté dieťa v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva a v konaní o prípustnosti zapretia otcovstva,
ch) navrhovateľ v konaní o náhrade škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví,
i) navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom,
j) navrhovateľ v konaní o poddlžníckej žalobe,
k) profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, príslušníci Národného bezpečnostného úradu a príslušníci Slovenskej informačnej služby a colníci v konaní o preskúmanie rozhodnutí služobných orgánov podľa osobitných predpisov3d),
l) navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie a návrhu na povolenie oddlženia,
m) správca podľa osobitného predpisu, 3f)
n) navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu, 3f)
o) navrhovateľ v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu, 3g)
p) navrhovateľ v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu, 3h)
r) navrhovateľ v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu, 3f)
s) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity, a to za predpokladu, že nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a že je zaručená vzájomnosť. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky vyberané za poplatkové úkony týkajúce sa nehnuteľností a návrhov na začatie konania (odvolaní), ak je predmetom sporu nehnuteľnosť,
t) navrhovateľ podľa § 16 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam,
u) navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4),
v) cudzinec v konaní o priznanie postavenia utečenca.4a)
z) navrhovateľ v konaní podľa § 5 ods. 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 217/2004 Z. z.
za) spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)

(3) Od poplatku je oslobodený aj účastník, ktorému bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.4ab)

(4) Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii.

 
§ 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

(1) Poplatková povinnosť vzniká:
a) podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ,
b) schválením zmieru v zmierovacom konaní,
c) spísaním podania do zápisnice pred súdom,
d) vydaním rozhodnutia o dedičstve,
e) speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu, 3f)
f) podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu;3f) pokiaľ sa vec nepredložila nadriadenému súdu, poplatok nie je možné voči poplatníkovi vymáhať,
g) podaním námietky zaujatosti účastníkom konania podľa osobitného predpisu, 4b)
h) v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej.

(2) Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková povinnosť v celom rozsahu zaniká.

(3) Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) v celom rozsahu zaniká, ak poplatník vzal námietku späť pred predložením veci nadriadenému súdu. Ak bol na majetok poplatníka vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu3f) a správca v konaní pokračuje namiesto poplatníka, poplatková povinnosť zaniká v tom rozsahu, v akom ešte nebola splnená.

 
§ 6
Sadzba poplatku

(1) Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len "percentná sadzba") alebo pevnou sumou.

(2) Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej. Poplatok za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku ustanoveného v sadzobníku.

(3) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku sa platí poplatok podľa odseku 2.

(4) Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku.

 
§ 7
Základ poplatku pri percentnej sadzbe

(1) Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ poplatku takto zistiť, je základom poplatku cena obvyklá v mieste a v čase podania návrhu na vykonanie poplatkového úkonu. Ak je základom poplatku cena nehnuteľností, touto cenou sa rozumie cena zistená podľa osobitných predpisov.5)

(2) Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom poplatkového úkonu.

(3) Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie cenu zjavne nízku, cenu určí súd.

(4) Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých opakujúcich sa plnení.

(5) Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, za cenu plnenia sa považuje trojnásobok ceny ročného plnenia ak nie je ustanovené inak. To isté platí o cene práv, ktoré možno vykonávať opätovne.

(6) Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje cena ročného plnenia.

(7) Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní sa poplatok doplatí len vtedy, keď sa zvýši cena predmetu poplatkového úkonu na návrh. Ak sa po podaní návrhu obmedzí predmet poplatkového úkonu pred prvým pojednávaním, vráti sa zodpovedajúca časť poplatku.

(8) V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

(9) V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu žiadaného navrhovateľom.

(10) V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre dovolanie.

(11) Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

(12) Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom eura určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, 5aaa) ktorý je platný prvý deň v mesiaci, v ktorom je poplatok splatný, alebo v ktorom súd o sume poplatku rozhoduje.

 
§ 8
Splatnosť poplatku

(1) Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

(2) Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný jeho spísaním do zápisnice.

(3) Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.

(4) Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, alebo ktorým sa schválil zmier.

 
§ 9
Platenie poplatku

(1) Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami, 5aa) v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur, s výnimkou poplatku podľa položky č. 17, pri ktorom je možné tento platiť kolkovými známkami alebo v hotovosti, aj keď prevyšuje sumu 300 eur.

(2) Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.

(3) V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

(4) V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.

(5) V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.

(6) V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.

(7) Poplatky sa vyberajú v eurách.

(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)

 
§ 10
Následky nezaplatenia poplatku

(1) Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, 5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu a rozkazu na plnenie alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predĺžiť.

(2) Pre nezaplatenie poplatku prvostupňový súd konanie nezastaví, ak
a) už začal konať vo veci samej,
b) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi, ktorému súd ustanovil opatrovníka, pretože nie je známy jeho pobyt, alebo sa mu nepodarilo doručiť na známu adresu v cudzine,
c) došlo k rozšíreniu návrhu alebo podaniu vzájomného návrhu v tej istej veci potom, ako začal konať vo veci samej,
d) ide o opravný prostriedok proti rozhodnutiu správnych orgánov, 6)
e) žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
f) vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

(3) Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.

(4) Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry alebo o návrh na vykonanie úkonu súdom uvedeného v II. časti Sadzobníka súdnych poplatkov, úkon sa nevykoná a návrh sa stane neúčinným, aj keď poplatník neskôr poplatok zaplatí; to neplatí, ak ide o poplatok podľa položky 20a. O tomto následku musí byť poplatník poučený vo výzve na zaplatenie poplatku. Povinnosť zaplatiť poplatok zaniká dňom, keď sa návrh na vykonanie úkonu stal neúčinným.

(5) Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu3f) nie je zaplatený, prvostupňový súd na ňu neprihliada a vec sa nadriadenému prvostupňovému súdu nepredkladá na rozhodnutie. O tom prvostupňový súd poplatníka poučí vo výzve na zaplatenie poplatku.

(6) Ak v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku je podaná žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov a súd aspoň čiastočne oslobodenie prizná, zrušuje sa uznesenie o zastavení konania. Ak došlo len k čiastočnému oslobodeniu, súd vyzve na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

 
§ 11
Vrátenie poplatku

(1) Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe nesprávneho rozhodnutia súdu. Poplatok sa taktiež vráti, ak súd vráti návrh navrhovateľovi pre nedostatok právomoci. Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátení poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.

(2) Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 1, 65 eura.

(3) Poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

(4) Okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 6, 63 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

(5) Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných predpisov7) bola vybavená kladne.

(6) Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok poplatku, súd alebo orgán štátnej správy súdov zašle odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka, ktorý poplatok alebo preplatok poplatku vráti; v prípade, že orgán štátnej správy súdov nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona.7)

(7) Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. Pri nezaplatených poplatkoch v rovnakom rozsahu súd poplatok nevyberie a uznesenie o uloženej povinnosti zaplatiť poplatok v uvedenom rozsahu zruší. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú.

(8) Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok odporcu vyhlásený konkurz podľa osobitného zákona, 6a) vrátia sa navrhovateľovi všetky poplatky bez ich krátenia a poplatky, ktoré ku dňu zastavenia konania nezaplatil, sa nevyberajú.

(9) Poplatok za odpor sa vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred začatím pojednávania vo veci samej alebo konanie sa zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej.

(10) Poplatok podľa položky 18a písm. c) sa vráti, ak odvolanie bolo aspoň čiastočne dôvodné.

(11) Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 10 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.

 
§ 11a
Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku
a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis
prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

(1) Poplatky vyberané jednotnými kontaktnými miestami sa platia
a) kolkovými známkami,
b) v hotovosti alebo

(2) Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného zákona je poplatok splatný pri podaní návrhu na zápis jednotnému kontaktnému miestu.

(3) Ak je zaplatenie poplatku podľa osobitného zákona7b) podmienkou preverovanou pred vykonaním zápisu príslušným registrovým súdom, vybratie poplatku jednotným kontaktným miestom v zákonnej výške sa považuje za splnenie tejto podmienky, a to v čase doručenia návrhu na zápis na registrový súd jednotným kontaktným miestom. Ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona7c) o následkoch nezaplatenia poplatku alebo jeho zaplatenia v nesprávnej výške tým nie sú dotknuté.

(4) Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu7d) nevzniká navrhovateľovi nárok na zníženie sadzby poplatku z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku podľa § 6 ods. 4.

 
Konanie
§ 12

(1) Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti v odvolacom konaní zmení alebo zruší odvolací súd aj bez návrhu.

(2) Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Vo veciach poplatku za preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy rozhoduje súd, ktorý preskúmal toto rozhodnutie. Vo veciach poplatku za obnovu konania rozhoduje súd, ktorý rozhoduje o povolení obnovy.

(3) Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení aj bez návrhu.

 
§ 13

(1) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným.

(2) Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový úkon dokončil, uplynulo desať rokov.

(3) O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol zaplatený; to neplatí, ak navrhovateľ vzal návrh na začatie konania, odvolania alebo dovolania späť pred prvým pojednávaním.

 
§ 14

(1) Na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok.

(2) Na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

 
§ 14a
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov, neustanovuje inak.

 
§ 15

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, krajské súdy a správy finančnej kontroly vykonávajú na súdoch, orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu. Správy finančnej kontroly vykonávajú na orgánoch prokuratúry kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov a vrátenia poplatkov.

 
§ 16
Rozpočtové určenie

(1) Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Súd je povinný vybrané poplatky odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa sídla súdu, ktorý poplatok vybral.

 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17

(1) Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po účinnosti tohto zákona.

(2) Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške určenej týmto zákonom.

(3) Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na účet orgánu hospodárskej arbitráže.

(4) Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.

 
§ 17a

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.

 
§ 17b

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.

 
§ 18
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006

(1) Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol v konaní o vylúčení majetku, ktoré začalo pred 1. januárom 2006 a ktoré nebolo pred 1. januárom 2006 právoplatne skončené, úspešný.

(2) Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2006.

 
§ 18a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007

(1) Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 30. júni 2007, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(2) Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach začatých do 30. júna 2007 a neprávoplatné uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku za odvolanie sa stávajú neúčinnými.

(3) O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol zaplatený. Povinnosť zaplatiť poplatok týmto nie je dotknutá.

(4) Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach začatých do 30. júna 2007 nevyberá.

 
§ 18b
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008

Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom sa od 1. januára 2008 v konaniach začatých do 31. decembra 2007 nevyberá.

 
§ 18c
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2009

(1) Ak je základ poplatku podľa § 7 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.

(2) Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.

(3) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu9) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.9)

(4) Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 7 ods. 11 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.

(5) Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti v sume, ktorá zodpovedá sume zistenej podľa § 11 v slovenských korunách prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.

(6) Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, ak ďalej nie je uvedené inak.

(7) Ustanovenie § 10 ods. 6 sa použije aj na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(8) Poplatky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa tohto zákona a ktoré neboli vybraté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa nevyberajú.

(9) Za odvolanie proti predbežným opatreniam nariadeným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v konaniach začatých pred týmto dňom, sa poplatok podľa tohto zákona neplatí.

 
§ 19

Zrušujú sa:

a) zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,
b) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch,
c) s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky, a pokyny Ministerstva financií č. 153/22 493/1961 pre platenie arbitrážnych poplatkov upravených nariadením ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým sa určujú arbitrážne poplatky (Úradný list čiastka 24/1961),
d) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch (reg. v čiastke 60/1991 Zb.).

 
§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

Čl. IV


Za spoplatňované úkony navrhnuté alebo začaté pred účinnosťou tohto zákona sa platia poplatky podľa doterajších predpisov.

 
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
 

1)§ 67 Občianskeho súdneho poriadku.
1a)§ 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
2)§ 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3aa)Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)Zákon č. 195/1988 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3c)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
3d)§ 46 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 248 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. § 236 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
3e)§ 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3f)Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3g)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
3h)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4)Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
4a)§ 15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
4b)Občiansky súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
4aa) Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4ab) Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z.
5)Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
5a)§ 55 až 58 Občianskeho súdneho poriadku.
5b)Napríklad § 115a Občianskeho súdneho poriadku.
5aa)Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5aaa) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006)
6)§ 250l Občianskeho súdneho poriadku.
6a) § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)§ 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a)§ 2 písm. j) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
7b)§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2003 Z. z.
7c)§ 8 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
7d)§ 5b až 5d zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
8) § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z.Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.
 

 


 

SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV


 
I. POPLATKY VYBERANÉ V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ

 
Položka 1  
Z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba  
a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16, 50 eura, najviac 16 596, 50 eura v obchodných veciach
najviac 33 193, 50 eura
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 99, 50 eura
c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 33 eur
Poznámky k položke 1
1. Z návrhu na začatie konania o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, a z návrhu na vypratanie nehnuteľnosti, bytu a nebytových priestorov alebo na vydanie veci sa poplatok vyberie podľa písmena b) tejto položky. Ak je predmetom konania viacej hnuteľných vecí alebo nehnuteľných vecí, poplatok sa vyberie iba za jednu z nich.
2. Ak odporca v konaní uplatňuje svoje práva vzájomným návrhom, platí poplatok z ceny predmetu poplatkového úkonu. Ak odporca uplatňuje vzájomným návrhom svoju pohľadávku na započítanie, platí súdny poplatok len zo sumy, ktorá prevyšuje to, čo uplatnil navrhovateľ. Z prejavu odporcu, ktorý súd posudzuje ako obranu proti návrhu, sa súdny poplatok neplatí.
3. Poplatky podľa rovnakej sadzby sa platia i v odvolacom konaní vo veci samej. Súdny poplatok sa platí aj za odvolanie proti rozhodnutiu súdu o návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Ak odvolanie podá navrhovateľ i odporca, platí každý z nich poplatok podľa ceny predmetu svojho odvolania. Ak je odvolateľov na strane navrhovateľa alebo odporcu viac, platia súdny poplatok v závislosti od povahy ich procesného spoločenstva tak, že v prípade samostatného procesného spoločenstva (§ 91 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) platia súdny poplatok samostatne podľa predmetu svojho odvolania a v prípade nerozlučného procesného spoločenstva (§ 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) spoločne a nerozdielne.
4. Z odvolania proti rozsudku, ktorým súd rozhodol len o základe predmetu konania, sa poplatok neplatí.
5. Podľa položky 1 písmena a) sa platí poplatok pri návrhu na vydanie platobného rozkazu, pri návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu, 1) pri návrhu na vydanie zmenkového (šekového) platobného rozkazu. Podľa rovnakej sadzby sa platí poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní, za odpor proti platobnému rozkazu, za odpor proti európskemu platobnému rozkazu, 1) ak súd námietky nezamietol alebo odpor neodmietol.
6. Ak je predmetom konania viac nárokov, každý nárok sa spoplatňuje samostatne; to neplatí, ak ide o viac nárokov na peňažné plnenie a sú vyjadrené jednou sumou. Ak je predmetom poplatkového úkonu predbežné opatrenie s viacerými výrokmi, poplatok podľa položky 1 písm. c) sa platí iba raz.
7. Poplatok za odpor proti rozkazu na plnenie sa neplatí.
8. Ak navrhovateľ uplatní alternatívne viacej návrhov na začatie konania, poplatok sa platí iba z toho návrhu, z ktorého sa podľa tohto zákona vyberá vyšší poplatok.
Položka 2
zrušená predpisom č. 465/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2009
 
Položka 3  
Z návrhu na začatie konania  
a) z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 331, 50 eura
b) z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 331, 50 eura
c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 331, 50 eura
Položka 4  
Za návrh dlžníka na vyrovnacie konanie 33 eur
Položka 5  
a) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3g) 1, 2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991, 50 eura
b) Za konkurzné konanie skončené núteným vyrovnaním 0, 5 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 829, 50 eura
c) Za vyrovnacie konanie 0, 3 % zo sumy použitej na uspokojenie veriteľov, najviac 497, 50 eura
d) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
e) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu, 3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok 331, 50 eura
f) Za podanie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu, 3f) ktorá bola uplatnená na príslušnom súde po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok 1 % zo sumy prihlásených pohľadávok
Položka 6  
a) Z návrhu na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66 eur
b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania, ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596, 50 eura
c) Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 165, 50 eura
Poznámka: Poznámka č. 4 k položke 1 platí aj pre písmeno b) tejto položky.  
Položka 7  
Z návrhu na začatie konania  
a) o rozvode manželstva 66 eur
b) o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je 66 eur
Položka 7a - Zrušená od 1. 7. 2007  
Položka 7b  
Z návrhu na začatie konania  
a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 66 eur
b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy
Položka 7c  
Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov 66 eur
Poznámka: Osobitným predpisom sa rozumie napríklad zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Položka 7d  
a) Z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona, 2) bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 66 eur,
b) z návrhu na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona2) s náhradou nemajetkovej ujmy 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy.
Položka 8  
a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2 % z ceny predmetu najmenej 16, 50 eura.
b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedenej manželky a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 16, 50 eura
Položka 9  
Z návrhu na začatie konania o určenie rodičovstva a zapretie rodičovstva a z návrhu na začatie konania o prípustnosti zapretia otcovstva 66 eur.
Poznámky: Ak odvolanie smeruje iba proti výroku o výchove a výžive maloletého dieťaťa, poplatok sa neplatí.  
Položka 9a  
Za konanie  
a) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3) 15 000 eur
b) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu, 3) ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác 100 000 eur
c) vo veciach určenia neplatnosti koncesnej zmluvy na práce podľa osobitného predpisu3) 100 000 eur
Položka 10  
a) Z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby 66 eur
b) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd, a za preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch 33 eur
c) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky 66 eur
d) Za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 331, 50 eura
Položka 11  
Za schválený zmier uzavretý v zmierovacom konaní  
a) z hodnoty predmetu zmieru 2 %, najmenej 16, 50 eura, najviac 1 659, 50 eura
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 16, 50 eura
Poznámky: 1. Z návrhu na zmierovacie konanie sa poplatok znovu neplatí. 2. Zmierom sa rozumie zmier schválený súdom podľa § 67 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.  
Položka 12  
Z návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru  
a) z hodnoty predmetu zmieru 6 %, najmenej 331, 50 eura, najviac 16 596, 50 eura
b) ak nemožno predmet zmieru oceniť peniazmi 331, 50 eura
Poznámky: 1. Za konanie vo veci samej sa poplatok znovu neplatí. 2. Ak sa v pôvodnom konaní nekonalo odvolacie konanie a v odvolacom konaní sa podá odvolanie vo veci samej, z takéhoto odvolania sa platí poplatok podľa príslušnej položky.  
Položka 13

   Hore

a) Zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi 16, 50 eura
b) Za konanie súdu o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 6 % z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur, najviac 16 596, 50 eura
c) Z návrhu na rozhodnutie o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho orgánu podľa § 250w ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku 66 eur
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona. V odvolacom konaní sa poplatky podľa tejto položky nevyberajú.
2. Ak dôjde k vylúčeniu veci na samostatné konanie, poplatok podľa písmena a) sa vo vylúčených veciach už nevyberá.
 
Položka 14  
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie 6 %, najmenej 33 eur, najviac 16 596, 50 eura
Položka 15  
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na predbežné opatrenie v tomto konaní  
a) z hodnoty predmetu konania 2 %, najmenej 16, 50 eura, najviac 1 659, 50 eura
b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 33 eur
Položka 16  
Z návrhu na obnovu konania 99, 50 eura
Poznámky: 1. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí aj v odvolacom konaní. 2. Poznámky č. 1 a 2 k položke 12 platia primerane aj pre túto položku.  
Spoločná poznámka k položkám 1, 2, 6, 7, 9, 14 a 16: Ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu I. stupňa, dovolania alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané účastníkom podľa § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku bolo bezdôvodné, účastník je povinný dodatočne zaplatiť súdny poplatok z dovolania.  
Položka 17  
Vo veciach obchodného registra  
a) z návrhu na prvý zápis  
1. akciovej spoločnosti 829, 50 eura
2. iných právnických osôb 331, 50 eura
3. fyzickej osoby podnikateľa 165, 50 eura
4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby vrátane podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 331, 50 eura 331, 50 eura
5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa vrátane podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 33 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 331, 50 eura
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 66 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99, 50 eura
Poznámky:
1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
2. V poplatkoch podľa písmen a), b), a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného a zápis nového údaja.
4. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku, ktorých sídlo je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre podnikateľa, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre podnikateľa.
5. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaní vo veciach obchodného registra
podľa § 200a Občianskeho súdneho poriadku poplatku nepodliehajú.
   
Položka 17a  
Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 66 eur
Položka 18  
Z návrhu na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registrácii 165, 50 eura
Položka 18a  
a) Za konanie o dedičstve  
do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva 6, 50 eura
do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva 16, 50 eura
nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva 0, 2 %, najviac 165, 50 eura
b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6, 50 eura, najviac 165, 50 eura
c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 16, 50 eura
Poznámka: Ak návrh na začatie konania o dedičstve alebo oznámenie o úmrtí došlo na štátne notárstvo do 31. decembra 1992, súdny poplatok sa podľa tejto položky neplatí.  
Položka 18b  
Z návrhu na prijatie hnuteľnej veci do úschovy na účely splnenia záväzku 1 % z ceny veci, najmenej 6, 50 eura, najviac 663, 50 eura
Položka 18c  
Z návrhu na umorenie listiny 1 % z nominálnej hodnoty, najmenej 16, 50 eura, najviac 663, 50 eura
Položka 18d  
Z návrhu na uznanie cudzích rozhodnutí 66 eur
Položka 18e  
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 6, 50 eura
II. Poplatky za úkony súdov  
Položka 19  
Za spísanie podania alebo za spísanie odvolania proti rozhodnutiu alebo dovolania a návrhu na výkon rozhodnutia do zápisnice  
a) vo veciach majetkových nárokov oceniteľných peniazmi pri cene predmetov konania  
do 1000 Kčs 6, 50 eura
vyše 1000 Kčs do 5000 Kčs 9, 50 eura
vyše 5000 Kčs do 10 000 Kčs 13 eur
vyše 10 000 Kčs do 200 000 Kčs 13 eur
a 0, 33 eura za každých začatých 33 eur
vyše 200 000 Kčs 76 eur
a 0, 33 eura za každých začatých 331, 50 eura
b) v iných veciach, ktoré nie sú oceniteľné peniazmi 9, 50 eura
c) vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov 16, 50 eura
d) vo veciach výkonu rozhodnutia, ak ide o nepeňažné plnenie 16, 50 eura
Poznámka:
Poplatok sa vyberie po spísaní zápisnice. Poplatok sa nevyberie, ak sa na predmet zápisnice vzťahuje vecné oslobodenie konania alebo ak žiadateľom je osoba oslobodená od poplatkov.
 
Položka 20  
Za pomoc súdu pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa § 260 Občianskeho súdneho poriadku, okrem pomoci pred vymáhaním výživného pre maloleté deti 6, 50 eura
Položka 20a  
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 0, 06 eura
najmenej 6, 50 eura za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami,
najmenej 1, 50 eura za ostatné podania s prílohami
Poznámka:
V prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
 
Položka 21  
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bol účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 0, 50 eura
Poznámka:
Poplatku nepodlieha odpis zápisnice o pojednávaní súdu, vyhotovený prieklepom bez záhlavia a bez overenia.
 
Položka 22  
a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 16, 50 eura
b) Za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 3 eurá
Poznámka:
Poplatok podľa rovnakej sadzby sa platí za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo za vyhotovenie výpisu z knihy protestov.
 
Položka 23  
Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 0, 50 eura
Položka 24  
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje  
a) v slovenskom alebo českom jazyku 0, 50 eura
b) v inom jazyku 1, 50 eura
Poznámky:
1. Poplatok sa neplatí za overenie odpisov listín, ktoré sú potrebné na vyrubenie dane alebo na účely evidencie nehnuteľností. Na týchto odpisoch musí byť vyznačený účel, na ktorý boli vydané.
2. Občania Slovenskej republiky platia za overenie listiny spísanej v jazyku maďarskom, nemeckom, poľskom, ukrajinskom a rusínskom poplatok podľa položky 24 písm. a)
 
Položka 24a  
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev za každú aj začatú stranu 2, 50 eura
Položka 24b  
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku  
1. v listinnej podobe 6, 50 eura,
2. v elektronickej podobe 0, 33 eura,
b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 0, 33 eura, najmenej 1, 50 eura,
c) za zaslanie elektronickej podoby listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami 0, 33 eura,
d) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 3 eurá,
e) za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín elektronickými prostriedkami 0, 33 eura,
Poznámka: Vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, poplatku nepodliehajú.  
Položka 24c  
Za nahliadnutie do obchodného registra 3 eurá
Položka 25  
Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 6, 50 eura
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie aj vtedy, keď žiadateľom je účastník, ktorý zaplatil poplatok z návrhu na začatie konania.
 
Položka 26  
Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 16, 50 eura
Poznámka:
Poznámka k položke 25 platí aj pre túto položku.
 
III. Poplatky za úkony orgánov štátnej správy súdov  
Položka 27  
Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 6, 50 eura
Poznámka: Ide o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu, ktorý spočíva v porušovaní práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušovaní zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva.  
Položka 28  
Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom 1, 50 eura za každých začatých desať strán rovnopisu, odpisu alebo výpisu
Položka 29  
Zrušená od 1. 1. 2006.  
IV. Poplatky za úkony prokuratúry  
Položka 30  
Za výpis z registra trestov a odpis registra trestov (aj negatívne) 3 eurá
Položka 31  
Za poskytnutie údajov z úschovne dokumentácie registra trestov 3 eurá
Položka 32  
Za poskytnutie informácie o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe 16, 50 eura


 


1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 30. 12. 2006).
2) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.