Exekútor

 • je štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí
 • je verejný činiteľ
 • vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle
 • je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi, inými právnymi predpismi a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní
 • je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone exekučnej činnosti

Exekučný titul je

 • rozhodnutie súdu, ak je vykonateľné a
  • priznáva právo
  • zaväzuje k povinnosti
  • postihuje majetok
 • iné rozhodnutie, ak je vykonateľné
  • rozhodcovský nález
  • rozhodnutie správneho orgánu
  • rozhodnutie samosprávneho orgánu
  • schválený zmier
  • platobný výmer, výkaz nedoplatkov
  • dohoda, ktorej súdnu exekúciu pripúšťa zákon
  • rozhodnutie orgánu Európskej únie
  • rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul
 • notárska zápisnica, ak obsahuje
  • právny záväzok
  • označenie oprávneného a povinného
  • právny dôvod
  • predmet a čas plnenia
  • súhlas povinného s vykonateľnosťou

Cudzie rozhodnutia /cudzie exekučné tituly/

 • cudzím rozhodnutím sa rozumie rozhodnutie, ktoré vydal orgán v inom štáte
 • cudzie rozhodnutie musí byť uznané slovenským súdom>
 • návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia musí obsahovaťoznačenie cudzieho rozhodnutia
 • názov orgánu, ktorý ho vydal
 • dátum právoplatnosti cudzieho rozhodnutia
 • údaj o vykonateľnosti
 • k návrhu je potrebné pripojiť
  • originál alebo overenú fotokópiu rozhodnutia
  • potvrdenie cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti, resp. potvrdenie, že nie je možné rozhodnutie napadnúť opravným prostriedkom
  • úradne osvedčené preklady listín do slovenského jazyka

Vykonateľnosť exekučného titulu

 • potvrdenie o vykonateľnosti exekučného titulu vykoná
  • súd, ktorý vo veci rozhodoval ako súd prvého stupňa
  • orgán, ktorý exekučný titul vydal
  • orgán, ktorý exekučný titul schválil

Účastníci exekučného konania

 • oprávnený
  • osoba, ktorá podala návrh na začatie exekučného konania
 • povinný
  • osoba, ktorú oprávnený označil v návrhu za povinného /dlžník, žalovaný, odporca, ak exekúcia postihuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, aj manžel povinného/
 • exekútor
  • len vtedy, ak súd rozhoduje o trovách exekúcie
 • iné osoby
  • v tej časti konania, v ktorej im toto postavenie priznáva Exekučný poriadok
  • manžel povinného, ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak do začatia konania nedošlo k vypovedaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou, alebo súdnym rozhodnutím

Trovy exekúcie

 • sú odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a náhrada účelne vynaložených nákladov na vymáhanie exekúcie
 • v plnom rozsahu hradí povinný
 • pri zastavení exekúcie z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy znáša oprávnený
 • súd môže uložiť zaplatiť trovy oprávnenému, ak k zastaveniu exekúcie dôjde jeho zavinením

Spôsoby vykonávania exekúcie

 • zaplatenie peňažnej sumy
  • zrážkami zo mzdy a iných príjmov
  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke
  • prikázaním iných peňažných pohľadávok
  • postihnutím iných majetkových práv
  • predajom hnuteľných vecí
  • predajom cenných papierov
  • predajom nehnuteľnosti
  • predajom podniku
 • uloženie inej povinnosti
  • vyprataním
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
  • rozdelením spoločnej veci
  • uskutočnením prác a výkonov